16.11.2014 WYBORY SAMORZĄDOWE

Węgrzyn Agnieszka

Nazywam się Agnieszka Węgrzyn. Mam lat 36 i wykształcenie wyższe ekonomiczne. Mieszkam w Głogoczowie i angażuję się we wszystkie działania, których celem jest poprawa wizerunku miejscowości oraz życia jej mieszkańców. To Państwa głos zdecydował, że reprezentuję Głogoczów w Radzie Miejskiej w Myślenicach w kadencji 2010-2014. Dziękując za zaufanie, którym obdarzyli mnie Państwo cztery lata temu, ponownie proszę o wsparcie w wyborach samorządowych. Moje działania w ponownej kadencji będą skierowane na wszechstronny rozwój Głogoczowa, zgodnie z wolą jego mieszkańców.

MOJA PRACA SPOŁECZNA

Jestem prezesem Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie oraz protokolantem Rady Sołeckiej. Aktywnie działam w Komitecie Społecznym „Głogoczów Razem” i projekcie „Szlachetna Paczka”. W 2012 roku współpracowałam z Parafialnym Komitetem Inicjatywnym ds. 700-lecia istnienia parafii w Głogoczowie, którego celem było zdobycie środków na zakup nowych dzwonów. W latach 2012-2013 zdobyłam dla Głogoczowa ok. 200 000 zł ze środków zewnętrznych. Jako jedyna Radna Rady Miejskiej w Myślenicach prowadzę stronę internetową dla mieszkańców – www.agnieszkawegrzyn.pl

Praca na rzecz rozwoju lokalnej społeczności jest moją pasją. Lubię pracę z ludźmi i dla ludzi. Za bezinteresowną pracę na rzecz dobra innych ludzi, w lutym 2012 roku, zostałam Człowiekiem Miesiąca myślenickiego miesięcznika Sedno.

Staram się twórczo rozwiązywać nietypowe problemy, zarażać innych pozytywną energią i wytrwale dążyć do realizacji celów, które sobie wyznaczyłam.  Dzięki swojemu zaangażowaniu zdobyłam trzecie miejsce w rankingu aktywności radnych Rady Miejskiej w Myślenicach, opracowanym przez „Dziennik Polski” w 2013 roku. Moją pracę na rzecz Głogoczowa doceniają także inne media, np. w styczniu 2014 roku wywiad ze mną opublikowano w myślenickim powiatowym miesięczniku SEDNO.

sedno.1

MOJE INDYWIDUALNE HASŁO WYBORCZE

Razem Możemy WIĘCEJ!

Tylko działając razem z mieszkańcami jestem w stanie skutecznie pracować na rzecz Głogoczowa. Moje dotychczasowe działania pokazują skuteczność takiej strategii, dlatego zamierzam pogłębiać współpracę z lokalnymi środowiskami działającymi w Głogoczowie.

Ważnym także jest fakt, iż moją kandydaturę do Rady Miejskiej wspiera obecny Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Maciej Ostrowski. Współpracując z Maciejem Ostrowskim, w kolejnej kadencji będę mogła pracować dla dobra naszej miejscowości bardziej efektywnie i skutecznie.

CO ZROBIŁAM DLA GŁOGOCZOWA W LATACH 2010-2014?

INFRASTRUKTURA

 – wsparcie rozwoju Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie, m.in. poprzez organizację dojazdów do szkoły, zaangażowanie w remont szatni szkolnej, odnowienie jadalni Przedszkola – namalowanie bajkowego lasu, odwodnienie budynków szkolnych, zmianę organizacji ruchu pod szkołą – utworzenie przystanku dla autobusu szkolnego;

wsparcie rozwoju infrastrukturalnego miejscowości, m.in. poprzez zaangażowanie: w budowę odwodnienia centrum wsi, sieci kanalizacyjnej i drogowej oraz zabezpieczenia przed zalewaniem drogi na Piesakach, lobbing na rzecz projektu i realizacji Odnowy Centrum Wsi;

wsparcie rozwoju Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie, m.in. poprzez stworzenie „Galerii Dzwonnica”, a także zaangażowanie w remont korytarza, toalet oraz pomieszczeń biurowych głogoczowskich gospodyń;

wsparcie rozwoju Klubu Sportowego „Iskra Głogoczów”, m.in. poprzez zaangażowanie w postawienie budynków szatni i przyłącz sieci wodociągowej;

wsparcie poprawy bezpieczeństwa na drogach, m.in.:

– lobowanie ma rzecz budowy bezpiecznych przejść i przejazdów przez DK7 i DK52, budowy chodnika przy drodze powiatowej.

24 listopada 2012 roku wręczyłam panu ministrowi Pawłowi Grasiowi oraz pani poseł Joannie Bobowskiej petycję napisaną w imieniu Rady Sołeckiej i mieszkańców Głogoczowa w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy trasach krajowych biegnących przez Głogoczów. Petycję poparł Burmistrz MiG Myślenice, Maciej Ostrowski oraz radny Sejmiku Woj. Małopolskiego Mieczysław Kęsek. Pomimo krótkiego okresu czasu, jaki mieliśmy do zebrania podpisów, petycję podpisało 771 mieszkańców.

– lobowanie na rzecz oświetlania: DK 52, przystanku na Podlesiu, drogi powiatowej, centrum wsi i drogi na nowe boisko;

– zaangażowanie w zadania zrealizowane: poszerzenie poboczy na DK 52, oczyszczenie rowów przy drodze powiatowej oraz dokończenie asfaltowania w/w drogi;

– zaangażowanie w uruchomienie linii busa Głogoczów/Włosań/Kraków z przystankami przy drodze powiatowej w Głogoczowie;

–  wsparcie rozwoju wizerunkowego miejscowości poprzez budowanie marki: „Głogoczów – wieś jak Dzwon” w tym, m.in. stworzenie 7 tablic informacyjnych mówiących o głogoczowskich zabytkach i najważniejszych budynkach, tworzenie questów/gier terenowych mówiących o Głogoczowie, prowadzenie stron internetowych www.wiesjakdzwon.pl oraz www.gospodynieglogoczow.pl a także fanpage na portalu facebook https://www.facebook.com/GlogoczowWiesJakDzwon

WSPÓŁPRACA

 – realizacja trzech projektów na kwotę około 200 000 zł we współpracy partnerskiej z  ZPO w Głogoczowie, MOKiS, WDK w Głogoczowie oraz Gminą Myślenice.

12.04-30.06.2012

„Ludowa moda – Gospodynie i Przedszkolaki kultywują lokalne zwyczaje” projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie w partnerstwie z Przedszkolem Samorządowym w Głogoczowie. Grant w wysokości 9000 zł przyznany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Dzięki temu projektowi m.in. zakupiliśmy stroje ludowe do Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie (12 szt.) i członkiń Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie (12 szt.).

Szczegóły na stronie www.gospodynieglogoczow.pl 

01.08.2012-31.05.2013

„Aktywny Głogoczów-partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej”. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie w partnerstwie w Miastem i Gminą Myślenice. Dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012 w kwocie 102 000 zł. Wkład MiG Myślenice w projekt wyniósł: 11 800 zł.

Dzięki temu projektowi zakupiliśmy m.in. namiot imprezowy na potrzeby naszych lokalnych instytucji i organizacji. Wydaliśmy także książkę kucharską z przepisami naszych głogoczowskich gospodyń.

Szczegóły na stronie www.gospodynieglogoczow.pl

01.07.2013 – 31.12.2013

„Głogoczów-wieś jak Dzwon. Rozwój partnerstwa na rzecz budowania miejscowości tematycznej”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie w partnerstwie z Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Zespołem Placówek Oświatowych w Głogoczowie. Dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 w kwocie 44 800 zł. Wkład MOKiS w projekt wyniósł: 45 000 zł.

Dzięki temu projektowi m.in. wyremontowano korytarz Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie.

Szczegóły na stronie www.wiesjakdzwon.pl

– wspólne z lokalnymi organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami i mieszkańcami tworzenie miejscowości tematycznej: „Głogoczów-wieś jak Dzwon”;

– napisanie dokumentu strategii rozwoju naszej miejscowości, pt.: „Plan Odnowy Miejscowości Głogoczów. Strategia rozwoju miejscowości tematycznej Głogoczów-wieś jak Dzwon”.

DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNA

–  od 2011 roku wsparcie projektu „Szlachetna Paczka” w Gminie Myślenice poprzez zgłaszanie rodzin w trudnej sytuacji materialnej, wolontariat, a w roku 2013 wspólnie z pozostałym radnymi Rady Miejskiej, Burmistrzem i Sołtysami, jako darczyńca.

– aktywna działalność w Komitecie Społecznym „Głogoczów Razem”, m.in. poprzez wsparcie merytoryczne organizowanych działań charytatywnych.

MOJE PLANY

– współpraca z lokalnymi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorcami i wszystkimi mieszkańcami na rzecz rozwoju Głogoczowa i poprawy jakości życia jego mieszkańców;

–  współpraca z Sołtysem, Radą Sołecką, Radnymi Powiatowymi i Burmistrzem na rzecz poprawy estetyki, wykreowania centrum wsi oraz rozwoju infrastruktury drogowej we wsi;

– stworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego i aktywizacji lokalnej społeczności, m.in. wokół tematu przewodniego miejscowości: „Głogoczów-wieś jak Dzwon. Twój przystanek w podróży” poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych wspólnie z lokalnymi instytucjami i organizacjami;

– wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie konsultacji społecznych w celu zaspokojenia realnych potrzeb społecznych, kulturowych i ekonomicznych mieszkańców.

Główne inwestycje, które będę wspierać w najbliższych latach w Głogoczowie:

  • odnowa centrum wsi;
  • projekt i budowa nowego cmentarza;
  • budowa remizy OSP;
  • kontynuacja budowy kanalizacji i odbudowy dróg;
  • budowa oświetlenia i chodników przy głównych trasach w miejscowości.

 MOJA FILOZOFIA PRACY RADNEGO

Praca radnego to przede wszystkim słuchanie ludzi, szeroko rozumianych ekspertów w danych dziedzinach, a także współpraca z burmistrzem i urzędnikami. Jej celem jest wypracowanie takich rozwiązań lokalnych problemów, które będą kompromisem dla wszystkich zainteresowanych stron. To również praca związana z informowaniem lokalnej społeczności o działaniach Rady Miejskiej i Urzędu.

PROGRAM WYBORCZY
KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW
MACIEJA OSTROWSKIEGO

A_Wegrzyn (3)

 

DLACZEGO WARTO ODDAĆ NA MNIE GŁOS?

Bo lubię pracę na rzecz Głogoczowa i oddaję jej całe swoje serce. Dotychczasowe doświadczenie i wiedza zdobyta w trakcie kadencji 2010-2014 pozwolą mi jeszcze skuteczniej pracować na rzecz rozwoju Głogoczowa i poprawy jakości życia jego mieszkańców.

MEDIA

http://sedno.myslenice.org.pl/pdf/sedno-2014-01.pdf

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3244090,myslenicki-ranking-radnych,id,t.html

http://www.myslenice-itv.pl/jarmark-rodzinny-w-glogoczowie/

http://www.myslenice-itv.pl/glogoczow-wies-jak-dzwon-festyn-rodzinny/

http://www.osl.org.pl/dzwon-serce-glogoczowa/

http://www.ngo.pl/x/891324

http://www.glos24.pl/wiadomosci/29474-wies-jak-dzwon

http://www.glos24.pl/wiadomosci/33470-glogoczow-bedzie-mial-wlasna-galerie-sztuki

http://www.gazeta.myslenice.pl/serwis/archiwum/2013/46/Galeria-Dzwonnica-juz-otwarta.html

http://www.myslenice-itv.pl/manifestowali-by-poprawic-bezpieczenstwo-na-zakopiance/

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3534181,gospodynie-kontra-blogerki-tradycja-i-nowoczesnosc-w-kuchni,id,t.html